Skip to main content

Zorgakkoord kent alleen verliezers

Het ministerie van VWS stel in een conceptversie van het Integraal Zorgakkoord voor om de vrije artsenkeuze in te perken. Een maatregel die vele Nederlanders zal raken en alleen tot doel heeft de zorg te bezuinigen, aldus directeur Aad de Groot.

In de conceptversie van het Integraal Zorgakkoord stelt het ministerie van VWS onder het mom ‘betere samenwerking en passende zorg’ rigoureuze maatregelen voor. Een daarvan is het inperken van de vrije artsenkeuze voor alle verzekerden die geen restitutiepolis hebben. Deze maatregel raakt daarmee 90% van de Nederlanders. Het Integraal Zorgakkoord lijkt hiermee enkel en alleen een akkoord te zijn dat tot doel heeft  op de zorg te bezuinigen.

Passende zorg is nieuw toverwoord

“Passende zorg is nu het toverwoord om de zorgkosten te drukken”, zegt directeur Aad de Groot. “Zorgverzekeraars moeten met hun contractering sturen op deze passende zorg en voorkomen dat er betaald wordt voor ‘niet-aantoonbaar effectieve’ zorg. Sommige zorgverzekeraars claimen hun verzekerden alleen naar passende zorg te kunnen toeleiden als zij voor niet-gecontracteerde zorg geen of een zeer lage vergoeding mogen geven. Het kabinet lijkt bereid de zorgverzekeraars op dit punt tegemoet te komen door dit mogelijk te maken. Opmerkelijk, want zorgverzekeraars kunnen helemaal niet toeleiden naar passende zorg. Daarvoor hebben ze onvoldoende beeld van de kwaliteit van zorg, van de relatie tussen arts en patiënt en van welke behandeling zou werken in de specifieke situatie waarin een patiënt zich op dat moment bevindt.”

Voorstel is frappant

Door de inperking van de vrije artsenkeuze wordt het zorgverzekeraars mogelijk gemaakt nog minder vergoeding te geven voor niet-gecontracteerde zorg. Aad de Groot vindt het frappant dat deze inperking, zoals deze nu in het concept zorgakkoord is opgenomen, vooral betrekking lijkt te hebben op natura- en budgetpolissen: “Natura- en budgetpolissen kenmerken zich juist door een beperkte contractering van zorgverleners. Deze polissen zijn vooral in het leven geroepen door zorgverzekeraars om tegen een lage premie een basisverzekering aan te bieden, waarbij de budgetpolissen zich met name richten op berekenbaar winstgevende jonge gezonde verzekerden. Om deze reden is voor deze polissen de kwaliteit van zorg niet zozeer het uitgangspunt om tot contractering te komen, maar welke zorgverlener zich laat dwingen om tegen een zeer laag tarief nog zorg te leveren.” Met het sturen op ‘passende zorg’ wordt de keuzevrijheid binnen deze polissen nog verder ingeperkt. Het is duidelijk dat deze maatregel vooral in het leven is geroepen om kosten te besparen.

Alleen maar verliezers

Inmiddels hebben al 76% van de Nederlanders een natura- of budgetpolis. Met de huidige hoge inflatie is te verwachten dat dit aantal alleen maar zal toenemen. Veel mensen hebben door hun financiële situatie alleen nog maar de keuze voor een natura- of budgetpolis en worden hierdoor nog verder beperkt in welke zorg ze vergoed kunnen krijgen.

De DSW-directeur benadrukt dat ook zorgverleners veel zullen verliezen als zorgverzekeraars door deze wijziging de mogelijkheid krijgen om geen of een zeer lage vergoeding te geven: “Er valt dan voor de zorgverlener niets meer te onderhandelen. Het is dan echt tekenen bij het kruisje.” Het machtsevenwicht tussen verzekerde, zorgaanbieder en zorgverzekeraar raakt zo volledig uit balans. Deze maatregel zal geen stimulans zijn voor meer ‘passende zorg’ maar, zo zegt Aad de Groot, vooral een achteruitgang voor de positie van verzekerden en zorgverleners in ons zorgstelsel: “En de suggestie dat zorgverzekeraars dit kunnen compenseren door op kwaliteit te contracteren is een illusie. Passende Zorg is Verschraalde zorg.”

Uiteindelijk blijft er zo alleen keuzevrijheid over voor de mensen die het zich kunnen veroorloven. Iets wat de directeur enorm tegen de borst stuit. Want ziek of gezond, arm of rijk: iedereen moet in gelijke mate recht hebben op toegankelijke en betaalbare zorg. Dat is de essentie van ons zorgstelsel, aldus de Groot: “In veel publicaties wordt gesteld dat zorgverzekeraars voor inperking van de vrije artsenkeuze zijn. Het zal duidelijk zijn. DSW is altijd tegen de aanpassing van de vrije artsenkeuze geweest en zal dat tot in lengte van dagen blijven.”

bron: DSW

Zorgverzekeraars zijn onzichtbaar in de pandemie

Wat doen zij om de problemen het hoofd te bieden ? Helemaal niets. Zorgverzekeraars duiken. Wat hebben zij gedaan om problemen te voorkomen, en op te lossen? En wat is hun toekomstige rol?

Het wordt tijd dat zorgverzekeraars opstaan en verantwoordelijkheid nemen voor de situatie in de zorg en het achterwege blijven van maatregelen. Ze kunnen niet alleen zichtbaar zijn als het goed gaat.

Alle betrokkenen in de coronacrisis roeren zich in het pandemiedebat. Allemaal? Artsen, verpleegkundigen en bestuurders van zorginstellingen leggen telkens uit dat zij alles doen om noodzakelijke zorg te verlenen. De minister verschijnt keer op keer om uit te leggen dat moet worden voorkomen dat de zorg bezwijkt, en dat daarom zelfs reguliere zorg wordt uitgesteld. En ook (zelfverklaarde) deskundigen laten hun licht schijnen over wat gebeurt en wat er moet gebeuren.

Maar de zorgverzekeraars die ten behoeve van hun verzekerden wettelijk verantwoordelijk zijn voor de inkoop van de noodzakelijke zorgcapaciteit, zijn in geen velden of wegen te bekennen. Geen optredens van hun bestuurders in de media. Geen uitspraken van zorgverzekeraars over de noden van ‘hun’ verzekerden wiens belangrijke operaties uitgesteld worden. En dus geen antwoord op de vragen: wat hebben zij gedaan om de huidige problemen te voorkomen, en op te lossen? En wat is hun toekomstige rol erbij?

Wettelijke zorgplicht

In het Nederlandse zorgstelsel is voor zorgverzekeraars een prominente rol ingeruimd. Het zijn private bedrijven met in de wet vastgelegde bevoegdheden en plichten. Inwoners van Nederland zijn verplicht verzekerd, zorgverzekeraars zijn ‘verzekerd van afnemers’. Ze hebben een zorgplicht: verzekerden hebben wettelijk recht op noodzakelijke zorg, volgens artikel 11 van de Zorgverzekeringswet. Het uitstellen van noodzakelijke operaties in ziekenhuizen is strijdig met die wettelijke zorgplicht.

Vóór de pandemie maakten zorgverzekeraars sier met de zogenaamde ‘wachtlijstbemiddeling’. Laat een behandeling lang op zich wachten? Benader de wachtlijstbemiddelaar van de zorgverzekeraar, was het devies van zorgverzekeraars én de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De vraag of die wachtlijstbemiddeling voor patiënten het geld waard is geweest, is nooit beantwoord. Nu horen we er niets over.

Uitgestelde zorg

Als gevolg van de capaciteitsproblemen in de zorg zijn er nu daadwerkelijk patiënten wiens noodzakelijke zorg wordt uitgesteld. Hét moment voor zorgverzekeraars om hun plicht te vervullen en voor hun patiënten in de bres te springen. Maar is deze pandemie dan geen ‘overmacht’? Voor zorgverleners en zorginstellingen natuurlijk wel. Níet voor de zorgverzekeraars. Het pandemische risico is gewoon voorzien in de wet.

Zorgverzekeraars duiken. Zij laten zorgverleners verantwoordelijkheid nemen en moeilijke keuzes maken, terwijl noodzakelijke operaties worden uitgesteld. De wachtlijstbemiddeling blijkt een wassen neus. Een model dat lijkt ontwikkeld op de tekentafel van modeleconomen en marketeers, blind voor risico’s.

Medio 2020 werd al duidelijk dat de capaciteit van de Nederlandse intensive care (per 100.000 inwoners de laagste van Europa, als gevolg van het scherpe inkoopbeleid van de zorgverzekeraars) ontoereikend was om de gevolgen van de pandemie én noodzakelijke operaties tegelijk op te vangen. Daar is door zorgverzekeraars anderhalf jaar niets aan gedaan. Zij verzaken daarmee hun wettelijke plicht. En het lijkt er vooralsnog niet op dat ze maatregelen nemen om die in de nabije toekomst wel te vervullen. Sterker, uit berichten van ziekenhuizen blijkt dat zij voor 2022 opgezadeld worden met nieuwe kortingen. En ziekenhuizen krijgen nauwelijks ruimte voor zogenoemde ‘inhaalzorg’. Uitbreiding van capaciteit vinden zorgverzekeraars al helemaal onnodig.

Waar was de toezichthouder?

Zorgverzekeraars hadden zich al lang voor we van corona gehoord hadden, moeten voorbereiden op het – voorzienbare – pandemisch risico. Ze hadden de maatschappij en verzekerden moeten waarschuwen en voorzieningen moeten treffen. Dat deden ze niet. Waar zijn hun noodzakelijke risicoscenario’s waarin de acute zorgvraag stijgt? Jarenlang focusten ze zich alleen op de kostenkant. Waar was toezichthouder NZa om zorgverzekeraars te wijzen op de verplichting tot het maken van die risicoscenario’s?

De afgelopen jaren nam de NZa zorgverleners voortdurend de maat, de kritiek op de rol van de zorgverzekeraars bleef en blijft nagenoeg uit. Nu zijn patiënten, zorgverleners én de maatschappij de dupe van het inkoopbeleid dat kritiekloos is gevolgd door de toezichthouder. Want ineens kan voor grote groepen patiënten in kritieke situaties ‘even’ geen zorg worden verleend. Zorgverleners zijn jarenlang zodanig onder druk gezet dat de maat vol is: meer kunnen we niet van hen vragen. Terwijl verzekeraars niet ter verantwoording worden geroepen en niet worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid: het beperken van risico’s.

Zorgverzekeraars houden forse voorzieningen aan om risico’s op te vangen. Dat risico ís er nu: de pandemie. Deze crisis leert ons dat zorgverzekeraars zelf nauwelijks risico lopen. Bij echte risico’s worden zij door de overheid gecompenseerd. Laten zij hun reserves nú inzetten om ervoor te zorgen dat patiënten die geen corona hebben, maar wél hulp moeten krijgen, direct worden geholpen. Het wordt tijd dat zorgverzekeraars opstaan en verantwoordelijkheid nemen voor de situatie in de zorg en het achterwege blijven van maatregelen. Ze kunnen niet alleen zichtbaar zijn als het goed gaat.

Als ze hun zorgplicht niet serieus nemen, kunnen we er beter weer overheidsinstellingen van maken. Dan kunnen de reserves nuttig worden besteed, en wellicht nog veel kosten worden bespaard. De zorg kan die gelden beter gebruiken, het is zonde het te laten staan op de balans van een aantal private bedrijven die duiken voor hun verantwoordelijkheid.

BRON: Volkskrant , Edwin Brugman is oud-directeur van Vereniging VvAA (de vereniging die (para)medici bijstaat voor juridisch advies).

Zorgverzekeraar CZ sluit coronajaar af met flinke winst !

Door corona moesten flink wat zorgverleners veel en risicovol werk doen, terwijl de waardering niet verder kwam dan een applaus. Iedereen moest vol aan de bak èn inleveren. Fysiotherapiepraktijken liepen leeg en fysiotherapeuten moesten financiële ondersteund worden om niet failliet te gaan, maar bleven desondanks zitten met minimaal 20% omzetverlies.

CZ heeft coronajaar 2020 afgesloten met meer winst. De Tilburgse zorgverzekeraar verdiende miljoenen met beleggingen. De extra kosten die werden gemaakt voor coronagerelateerde zorg en het uitbetalen van de zorgbonus aan personeel werden goeddeels vergoed, meldt CZ in zijn jaarverslag.

CZ sloot het jaar af met een positief resultaat van 127 miljoen euro. Daarbovenop komt nog eens 45 miljoen euro aan beleggingsopbrengsten en 2 miljoen euro aan andere opbrengsten, waardoor uiteindelijk een winst van 174 miljoen euro overblijft. Dat was een jaar eerder nog 119 miljoen euro. De omzet van de onderneming steeg van 10,3 miljard euro naar krap 11,1 miljard euro.
BRON: Omroep Brabant

Zorgverzekeraars maken weer grote winst

In onderstaande tabel de miljoenen euro’s winst die de vier grote verzekeringsconcerns maakten. Om het verlies goed te maken hebben de meeste verzekeraars enorme winsten geboekt, maar het maken van winst gaat door.

VerzekeraarResultaat 2016Resultaat 2017Resultaat 2018Resultaat 2019
Achmea– 196– 240+ 129+ 66
VGZ– 76-107+ 81+ 84
CZ– 15– 140+ 140+ 119
Menzis– 47+ 45+ 20+ 112

Volg de zorgpremies

Hoewel de meeste zorgpremies volgend jaar nauwelijks omhoog gaan of zelfs dalen, zijn veel mensen waarschijnlijk toch weer duurder uit met hun zorgverzekering. Dat komt doordat de collectiviteitskorting die zorgverzekeraars aanbieden omlaag gaat van maximaal 10 procent tot 5 procent, zegt Peter Ruys van vergelijkingssite Zorgkiezer.

Nou was de collectiviteitskorting toch al een sigaar uit eigen doos. Je moest moeite doen om niet bij een collectief aan te sluiten. De premie met collectiviteitskorting was dus de normale premie. Als je niet bij een collectief aansloot, betaalde je gewoon nog meer.

Minister Bruno Bruins van Medische Zorg besloot vorig jaar om vanaf 2020 de maximale collectiviteitskorting die verzekeraars mogen geven te halveren van 10 naar 5 procent. Twee derde van Nederland is collectief verzekerd voor zijn zorgverzekering via de werkgever, sportclub of gemeente.

Hoeveel zijn de premies de afgelopen jaren gestegen ?

Hier kan je zien wat de premie dit jaar en vorig jaar deden.

Bron: Independer

Veranderingen zorgverzekering 2020

1. Zorgpremie omhoog
De zorgpremie stijgt in 2020 met €37. Dit is een stijging van ongeveer 3 euro per maand.

  • Op 12 november zijn de premies officieel bekend

2. Collectieve korting omlaag: van 10% naar 5%
In 2020 daalt de korting op de collectieve zorgverzekering van 10% naar maximaal 5%. Een collectieve zorgverzekering lijkt misschien voordeliger, maar dat is niet. De premie waarover de korting heen gaat is hoger, waardoor je uiteindelijk onder de streep nog steeds te veel betaalt. Het afsluiten van een individuele zorgverzekering via onze vergelijker is sowieso goedkoper.

3. De zorgtoeslag stijgt
Heb je recht op zorgtoeslag, omdat je een laag inkomen hebt? Dan ontvang je in 2020 meer zorgtoeslag. Dit is een gevolg van de stijging van de premies en de verlaging van de korting op de collectieve zorgverzekering. Stijging:

  • Alleenstaanden: + €67
  • Meerpersoonshuishoudens: + €95

4. Minder uitgebreide aanvullende verzekering
In 2020 zal de aanvullende verzekering en de tandartsverzekering minder vergoeden. Je zult ook een hogere premie betalen voor je aanvullende verzekering.

5. De basisverzekering verandert
Ieder jaar bepaalt de overheid de inhoud van de basisverzekering. Met de basisverzekering wordt de belangrijkste zorg vergoed zoals een bezoek aan de huisarts, spoedeisende hulp en ziekenhuisopname. Hieronder staan de wijzigingen die voor 2020 bekend zijn:

  • Logeervergoeding van €75 per nacht
  • Vergoeding van dure medicijnen
  • Zorg specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten
  • Regeling Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) wordt verlengd
  • Het wordt goedkoper om te stoppen met roken
  • Geneesmiddel Fampyra wordt vergoed

Wordt u verkeerd ingelicht door uw zorgverzkeraar ? Meld het de NZa.

U kent dat wel: volgens de zorgverzekeraar is uw klacht toch echt wel chronisch of kan uw fysiotherapeut toch gewoon even de codes aanpassen. En u krijgt toch alles vergoed…

Dagelijks horen zorgverleners, dat zorgverzekeraars vragen van hun verzekerden niet juist beantwoorden. Bij bepaalde zorgverzekeraars krijg je pas de juiste informatie of hulp als je herhaaldelijk aandringt of zelfs dreigt met een klacht.

De NZa is er voor consumenten, voor u dus. Maar op de website van de NZa wordt u met uw klacht meteen weer naar de zorgverzekeraar teruggestuurd. Dat werkt natuurlijk zo niet.

Wat doet de NZA dan ? De NZa is er om de consument te beschermen. Als voorbeelden wordt een verkeerde zorgnota of een (te) lange wachttijd genoemd, maar als er veel klachten over kleine misstanden zijn kan dat duiden op een structureel probleem. De NZa moet dan wel op de hoogte gebracht worden.

Laat u niet afschrikken en meld de NZa uw ervaringen. Via deze link krijgt u direct het meldingsformulier. U kunt ook anoniem uw klacht indienen.

Wilt u liever bellen ? Dat kan via 088-7708770 .

Zorgverzekering 2019

Zorgpremies weer duurder
De meeste zorgverzekeraars hebben de pakketten, premies en dekkingen bekend gemaakt. De 4 grote concerns (Achmea, Menzis, CZ en VGZ) proberen de markt al jaren naar hun hand te zetten, maar worden vooralsnog succesvol tegen gewerkt door andere (kleinere) zorgverzekeraars. Met name DSW toont al jaren aan dat het niet mee gaat in het beleid van de grote 4. In 2014 leek André Rouvoet (voorzitter van ZN) DSW zelfs geprobeerd te hebben DSW te intimideren. Gemiddeld stijgt de premie met maar liefst € 124 per jaar !
Iedereen krijgt automatisch een (verlengings)aanbod van de huidige verzekering. Kijk goed of er voldoende fysiotherapie vergoed wordt.

De consument lijkt veel keuze te hebben, maar schijn bedriegt. Zorgverzekeraars gaan samen in concerns. Op 1 januari 2017 waren er 24 zorgverzekeraars, maar er zijn eigenlijk maar 9 concerns. In dit overzicht vind je welke verzekeraar en welke labels/volmachten  nou bij welk concern horen.

Fysiotherapie
Fysiotherapie heeft een bijzondere plek in de zorg. Fysiotherapie is menselijke zorg, die voor iedereen gemakkelijk toegankelijk is en waar je zonder bijwerkingen of risico samen aan je gezondheid kan werken. Daarbij kan het duurdere zorg vervangen, hetgeen de Overheid juist nastreeft. Patiënten weten de fysiotherapeut te vinden en waarderen de geleverde zorg al jaren met een dikke 8. Over zorgverzekeraars zijn patiënten een stuk minder tevreden en ze willen vooral niet beperkt worden in hun keuzevrijheid. Zorgverzekeraars gebruiken fysiotherapie om hun klanten te verleiden, maar de waardering laat te wensen over; er wordt beperkt, gestraft en onderbetaald.

Basis verzekering en aanvullende verzekering
De basisverzekering is voor iedereen verplicht. Vóór 31 januari moet je een basisverzekering hebben afgesloten. De inhoud wordt  door de Overheid bepaald en staat vast. De aanvullende verzekering is niet verplicht en wordt bepaald door de zorgverzekeraar. Elke verzekeraar geeft er zijn eigen invulling aan. De dekking en de prijs verschillen dus per pakket. Volgens de wet mag je zelf weten waar je je basisverzekering en waar je je aanvullende verzekering afsluit, maar verzekeraars verplichten nogal eens de basisverzekering erbij te nemen, als je een aanvullend pakket wilt afsluiten. Volgens de  Consumentenbond is dit koppelverkoop en is dat dus niet toelaatbaar.

Oerwoud van polissen
Al in 2014 meldden de Consumentenbond en Kassa dat Achmea, Menzis, CS en VGZ alleen al meer dan 1300 keuzemogelijkheden boden. En vele pakketten zijn ook nog eens kloonpolissen: identieke polissen met andere namen die het polisaanbod onnodig groot en dus onoverzichtelijk maken. De Consumentenbond heeft hiertegen de actie Polisjungle opgezet.

Is het verstandig een aanvullende verzekering te nemen ?
Ja. Nog steeds loont het om per maand premie te betalen voor fysiotherapeutische behandelingen. Een vrijwillig eigen risico voor de aanvullende verzekering is vrijwel altijd ongunstig.

Welke verzekering moet ik nemen ?
We hebben ook voor 2019 weer de keuze uit maar liefst een paar honderd pakketten ! Je vraagt je af waarom het zo ingewikkeld moet. Ook de keuze voor de verzekeraar of het concern wordt belangrijker. Begin november 2018 werd bekend, dat de concerns Achmea en ASR en zorgverzekeraar de Friesland het premiegeld oppotten om winst uit te keren aan aandeelhouders. Je betaalt toch zorgpremie om zorg in te kopen ?

Op vergelijkingssites kan je pakketten vergelijken op inhoud, dekking en prijs. Sommige vergelijkingssites worden betaald door zorgverzekeraars en geven dus geen onafhankelijk advies. Poliswijzer is wel onafhankelijk.

Hier vind je een overzicht van aanvullende verzekeringen met hun dekking voor fysiotherapie. Je ziet meteen tot welk concern de verzekeraar/het pakket behoort.

Collectief
Een collectief levert soms een lagere premie op, maar kijk goed uit! Je krijgt niets voor niets. In de meeste gevallen is de normale premie dusdanig hoog, dat je met de collectieve korting op het doorsneeniveau uitkomt; als je niet oplet laat de zorgverzekeraar je dus gewoon teveel betalen.
Ook als je je via je bedrijf kunt verzekeren kan dit in premie schelen, maar ook hier moet je goed opletten of dit wel echt goedkoper is dan bij een andere verzekeraar en of de vergoedingen aansluiten bij jouw behoeften.

Alternatieven
Nationale Zorgfonds en Zorgeloos zijn 2 initiatieven om nieuwe zorgverzekeraars op de markt te brengen. De gevestigde orde schijnt hier moeite mee te hebben. Vind jij het tijd voor verandering meld je dan aan.

Overstappen
Als je je vóór 31 december bij je nieuwe zorgverzekeraar aanmeldt, regelt deze de hele overstap voor je (overstapservice). Doe je het (liever) zelf, dan kan dat tot 31 januari. Op 1 februari moet je een basisverzekering hebben afgesloten, een aanvullende verzekering is niet verplicht. Houdt er rekening mee, dat je maar één keer per jaar kunt wijzigen.

Zorgverzekering 2019 – verzeker u goed voor fysiotherapie

Het einde van het jaar nadert en dus moet u weer nadenken over uw zorgverzekering. Het is allang bekend en vele malen bewezen dat fysiotherapie onmisbaar is voor de zorg, patiënten echt helpt van hun klachten af te komen en ook nog eens (dure) behandelingen kan voorkomen, dus kostenbesparend is. De Overheid zegt de ziektekosten te willen beperken, maar de zorgverzekeraars weigeren de duurdere zorg te beperken. De Overheid zegt ook de patiënt in het middelpunt te zetten, maar wat dat betekent is nog steeds niet duidelijk.

uw fysiotherapeut help bij het kiezen van de juiste zorgverzekering

Verzekeren of niet ?

Verzekeren zorgt ervoor dat u een behandeling kunt krijgen als u dat nodig heeft. Als u met uw klachten door blijft lopen kunnen de klachten toenemen en heeft u misschien wel langer en meer specialistische en duurdere zorg nodig.

De fysiotherapeut kan een (zorgverleners)contract met een zorgverzekeraar aangaan. De bedoeling is dat zowel de zorgverlener als de zorgverzekeraar hier voordeel aan heeft. Denk hierbij aan minder tijd kwijt zijn aan administratie. De zorgverzekeraars werken echter niet samen met de zorgverleners en bieden wurgcontracten aan. In de contracten wordt dan een behandelgemiddelde gebruikt om de fysiotherapeut te beoordelen op kwaliteit van zorg. Het is voor de fysiotherapeut niet te controleren hoe het behandelgemiddelde wordt bepaald, laat staan dat de fysiotherapeut er invloed op kan uitoefenen. Er is ook geen bewijs dat het ook maar iets zegt over kwaliteit van zorg. Daarnaast eisen zorgverzekeraars dat fysiotherapeuten hun patiënten dwingen vragenlijsten in te vullen en sommige zorgverzekeraars gaan zelfs zover dat de fysiotherapeut gekort wordt op zijn declaratie als er niet genoeg patiënten vragenlijsten insturen. Vele zorgverleners gaan dus geen contract meer aan met zorgverzekeraars.  De zorgverzekeraars betalen dan de patiënten niet de vergoeding uit die zij hebben ingekocht.

Verzeker u goed èn verstandig

Verzekeren is dus belangrijk voor de patiënt en de fysiotherapeut. De patiënt moet de zorg krijgen die nodig is en de vergoeding die is ingekocht. De fysiotherapeut moet de behandeling kunnen geven die nodig is en tegen een rechtvaardig tarief. Zorgverzekeraars die hier tegen zijn kan je het beste vermijden.

Ook dit jaar biedt de KNGF najaarscampagne de patiënt hulp. Doel van deze campagne is om patiënten te informeren over de beste aanvullende polissen voor de dekking van fysiotherapie. Het KNGF heeft de natura- en restitutie polissen geselecteerd die geen behandelindex, geen uitzet- en responspercentages PREM en geen medische selectie hanteren. Dit zijn dus polissen die garanderen dat de patiënt het aantal behandelingen krijgt waar hij recht op heeft.

Wilt u hulp bij het kiezen van de juiste verzekering ?

Ga naar de website de Fysiotherapeut en zorgverzekeringwijzer.nl

Teleurstelling bij voormalig minister Guusje ter Horst na vier jaar in de zorg: ‘Rationele argumenten tellen niet’

Fysiotherapeuten kunnen de zorg een hoop geld besparen. Maar zorgverzekeraars hebben een heel andere agenda, ontdekte Guusje ter Horst in de vier jaar dat zij voorzitter van de beroepsvereniging voor fysiotherapeuten was. ‘Zorgverzekeraars luisteren niet naar rationele argumenten.’

Toen Guusje ter Horst in 2007 tot minister van Binnenlandse ­Zaken werd benoemd, stond een dag later haar werkkamer vol met bloemen. Elke denkbare organisatie in het Nederlandse openbaar bestuur stuurde een boeket om haar te feliciteren. Toen zij vier jaar geleden werd benoemd tot voorzitter van het ­Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie kreeg ze één bos. ‘Van een bekende nota bene’, zegt Ter Horst (66) met een lach. ‘Toen dacht ik al: niemand houdt van de KNGF.’

Deze week neemt ze na één termijn ­afscheid van de fysiotherapeuten. Vier jaar geleden werden ze voor geen enkel overleg in de zorg uitgenodigd, nu zitten ze overal aan tafel. Maar verder valt het haar tegen wat ze in de zorg heeft kunnen bereiken, vertelt ze strak in het mantelpak op het hoofdkantoor van de fysiotherapeuten, waar bordjes op de lift de bezoeker wijzen op de geneugten van het traplopen en waar hometrainers en spinfietsen strak in het gelid in de ­gangen staan.

Wurgcontracten

De fysiotherapeuten zijn in hevig ­conflict verwikkeld met de zorgverzekeraars. De Actiegroep Fysiotherapie heeft ruim 11 duizend therapeuten gemobiliseerd. Bij een demonstratie voor het hoofdkantoor van VGZ kreeg de verzekeraar een strop uitgereikt, als symbool voor hun wurgcontracten. Het ­tarief (‘ronduit schandelijk’, aldus Ter Horst) ligt al 14 jaar rond de 28 à 30 euro voor een half uur, het aantal vergoede behandelingen gaat elk jaar naar beneden. De benarde positie van de paramedici laat zien wat er in den brede mis is met het huidige zorgstelsel, vindt Ter Horst.

‘Weet je hoe het nu gaat? Wij kunnen aantonen dat fysiotherapie ervoor kan zorgen dat behandelingen in het ziekenhuis niet of minder nodig zijn. Bijvoorbeeld bij mensen met de longziekte COPD: door hen zelf te laten oefenen, is de kans op een longaanval veel kleiner. Het aantal ziekenhuisopnames kan dan drastisch naar beneden. Als je dat echt wil, moet je als zorgverzekeraar accepteren dat er meer geld naar de fysiotherapeuten gaat en minder geld naar het ziekenhuis.

‘De enige die dat kan regelen, is de zorgverzekeraar. Maar dat gebeurt dus niet. Wij krijgen dan te horen: we kunnen ons niet permitteren dat het budget voor fysiotherapie stijgt. En dus drukken ze nog verder op het ­tarief en op het aantal behandelingen. Zo kom je er dus nooit uit.’
Maar als dat echt tot kosten­reductie leidt, zou een zorgverzekeraar dat toch ook moeten zien? Die moet immers op de kosten letten in het zorgstelsel.

‘Het probleem is dat die zorgverzekeraars net zo gesegmenteerd zijn als de zorg zelf. Een inkoper fysiotherapie krijgt de opdracht niet over z’n budget heen te gaan, dus die gaat drukken, drukken, drukken. Maar het met elkaar in verband brengen van de eerstelijnszorg, zoals huisartsen en fysiotherapeuten, en de ziekenhuiszorg, dat is blijkbaar erg problematisch.

‘Ik was vanuit de politiek gewend dat je met elkaar gaat praten als je het niet met elkaar eens bent. En dan kom je in overleg tot een goede oplossing. Zo werkt het niet in de zorg. Echt niet. Alleen nu fysiotherapeuten actievoeren en velen weigeren de contracten te tekenen, beginnen sommige verzekeraars te bewegen. Zorgverzekeraars luisteren niet naar rationele argumenten, en er is niemand, echt niemand, die voor de fysiotherapeuten opkomt.’

Dat begint voorzichtig te veranderen. Onlangs nam de Kamer een motie aan waarin de minister werd opgeroepen met de zorgverzekeraars in gesprek te gaan over de moeizame ­relatie met de fysiotherapeuten.

Drie jaar zat Ter Horst in de Trèveszaal, vier jaar was ze in de Eerste ­Kamer woordvoerder zorg namens de PvdA, maar door haar ervaringen de afgelopen jaren kwam ze tot de conclusie dat het huidige zorgstelsel niet houdbaar is. ‘Niemand overziet het geheel. Organisaties als de Nationale Zorgautoriteit en het Zorginstituut, het ministerie, de zorgverzekeraars, de zorgverleners, we houden ­elkaar in een ijzeren greep waarin ­bewegen onmogelijk is. Dat maakt het buitengewoon moeilijk de zorg te verbeteren.’

De overheid moet het weer voor het zeggen krijgen, is haar conclusie. ­‘Alleen het openbaar bestuur heeft de legitimering om te kunnen zeggen: wij zijn hier neergezet om maatschappelijke problemen op te lossen, wij zijn hier de baas. We hebben de zorg echt uit handen gegeven.’

Toch is de beweging die u wenst – minder in het ziekenhuis, meer in de eerste lijn – precies het idee dat het ministerie voorstaat en waarover nu akkoorden zijn gesloten met de verschillende zorgsectoren.

‘Die beweging is ontzettend positief, maar de vraag is of het in de praktijk ook gaat lukken. Ik had laatst een overleg op het ministerie, maar de ambtenaren daar hadden echt het pakje van de bescheidenheid aangetrokken. (Met lieflijke stem): ‘Wij gaan niet sturen, hoor! Oh nee, de zorgaanbieders en zorgverzekeraars moeten het samen doen.’

‘Aan de andere kant heb ik een hoge ambtenaar bij het begin van dit kabinet horen zeggen dat deze kabinetsperiode de laatste kans is voor de zorgverzekeraars. Als ze het nu niet waarmaken, dan wordt er echt opnieuw naar het stelsel gekeken. Dat zei hij niet voor niets, mag ik hopen.’

U hebt geen hoge pet op van de zorgverzekeraars.

‘‘Kwaliteit van zorg is heel belangrijk’, zeggen zorgverzekeraars dan, ‘daar moeten we veel aandacht voor hebben.’ Als KNGF hebben wij een kwaliteitssysteem ontwikkeld, waaraan alle fysiotherapeuten moeten voldoen. Dat hebben wij aan de zorgverzekeraars voorgelegd. En dan pakt zo’n voorzitter van de raad van bestuur z’n mapje, vist daar een briefje uit en zegt: (met bekakte stem) ‘Mijn medewerkers hebben opgeschreven dat dit kwaliteitssysteem niet leidt tot een sanering van de sector.’ Ik zakte door mijn stoel! Kennelijk gaat het de verzekeraars daar om. Er moeten gewoon vijfduizend fysiotherapeuten uit. Hup, weg! Zo ga je toch niet met mensen om? We hebben te maken met vergrijzing, als we kosten willen besparen in de zorg hebben we juist meer fysiotherapeuten nodig.’

Waren dit frustrerende jaren voor u?

‘Ik heb nog nooit in een omgeving gewerkt waar zulke prettige, buiten­gewoon gemotiveerde mensen werken. Fysiotherapeuten leven voor hun vak. Het is daarom ook zo sneu dat ze dat in het contact met de zorgverzekeraars niet merken. Ze voelen geen enkele waardering voor het belangrijke werk dat ze doen. Een therapeut zal bij een verzekeraar nooit verder komen dan de telefoniste.

‘Laatst vertelde een voorzitter van de raad van bestuur van een zorgverzekeraar me dat hij vroeger naar de fysio ging, omdat hij dan ‘zo fijn gemasseerd kon worden’. Nu was laatst zijn vrouw er geweest en die had hem verteld dat ‘het er tegenwoordig toch anders aan toe ging’. Nou, dat vond hij toch interessant om te horen. Het tekent het kennisniveau van de mensen die het beleid maken. Het is schokkend, maar zo gaat het wel.’

BRON: Volkskrant