Skip to main content

Zorgakkoord kent alleen verliezers

Het ministerie van VWS stel in een conceptversie van het Integraal Zorgakkoord voor om de vrije artsenkeuze in te perken. Een maatregel die vele Nederlanders zal raken en alleen tot doel heeft de zorg te bezuinigen, aldus directeur Aad de Groot.

In de conceptversie van het Integraal Zorgakkoord stelt het ministerie van VWS onder het mom ‘betere samenwerking en passende zorg’ rigoureuze maatregelen voor. Een daarvan is het inperken van de vrije artsenkeuze voor alle verzekerden die geen restitutiepolis hebben. Deze maatregel raakt daarmee 90% van de Nederlanders. Het Integraal Zorgakkoord lijkt hiermee enkel en alleen een akkoord te zijn dat tot doel heeft  op de zorg te bezuinigen.

Passende zorg is nieuw toverwoord

“Passende zorg is nu het toverwoord om de zorgkosten te drukken”, zegt directeur Aad de Groot. “Zorgverzekeraars moeten met hun contractering sturen op deze passende zorg en voorkomen dat er betaald wordt voor ‘niet-aantoonbaar effectieve’ zorg. Sommige zorgverzekeraars claimen hun verzekerden alleen naar passende zorg te kunnen toeleiden als zij voor niet-gecontracteerde zorg geen of een zeer lage vergoeding mogen geven. Het kabinet lijkt bereid de zorgverzekeraars op dit punt tegemoet te komen door dit mogelijk te maken. Opmerkelijk, want zorgverzekeraars kunnen helemaal niet toeleiden naar passende zorg. Daarvoor hebben ze onvoldoende beeld van de kwaliteit van zorg, van de relatie tussen arts en patiënt en van welke behandeling zou werken in de specifieke situatie waarin een patiënt zich op dat moment bevindt.”

Voorstel is frappant

Door de inperking van de vrije artsenkeuze wordt het zorgverzekeraars mogelijk gemaakt nog minder vergoeding te geven voor niet-gecontracteerde zorg. Aad de Groot vindt het frappant dat deze inperking, zoals deze nu in het concept zorgakkoord is opgenomen, vooral betrekking lijkt te hebben op natura- en budgetpolissen: “Natura- en budgetpolissen kenmerken zich juist door een beperkte contractering van zorgverleners. Deze polissen zijn vooral in het leven geroepen door zorgverzekeraars om tegen een lage premie een basisverzekering aan te bieden, waarbij de budgetpolissen zich met name richten op berekenbaar winstgevende jonge gezonde verzekerden. Om deze reden is voor deze polissen de kwaliteit van zorg niet zozeer het uitgangspunt om tot contractering te komen, maar welke zorgverlener zich laat dwingen om tegen een zeer laag tarief nog zorg te leveren.” Met het sturen op ‘passende zorg’ wordt de keuzevrijheid binnen deze polissen nog verder ingeperkt. Het is duidelijk dat deze maatregel vooral in het leven is geroepen om kosten te besparen.

Alleen maar verliezers

Inmiddels hebben al 76% van de Nederlanders een natura- of budgetpolis. Met de huidige hoge inflatie is te verwachten dat dit aantal alleen maar zal toenemen. Veel mensen hebben door hun financiële situatie alleen nog maar de keuze voor een natura- of budgetpolis en worden hierdoor nog verder beperkt in welke zorg ze vergoed kunnen krijgen.

De DSW-directeur benadrukt dat ook zorgverleners veel zullen verliezen als zorgverzekeraars door deze wijziging de mogelijkheid krijgen om geen of een zeer lage vergoeding te geven: “Er valt dan voor de zorgverlener niets meer te onderhandelen. Het is dan echt tekenen bij het kruisje.” Het machtsevenwicht tussen verzekerde, zorgaanbieder en zorgverzekeraar raakt zo volledig uit balans. Deze maatregel zal geen stimulans zijn voor meer ‘passende zorg’ maar, zo zegt Aad de Groot, vooral een achteruitgang voor de positie van verzekerden en zorgverleners in ons zorgstelsel: “En de suggestie dat zorgverzekeraars dit kunnen compenseren door op kwaliteit te contracteren is een illusie. Passende Zorg is Verschraalde zorg.”

Uiteindelijk blijft er zo alleen keuzevrijheid over voor de mensen die het zich kunnen veroorloven. Iets wat de directeur enorm tegen de borst stuit. Want ziek of gezond, arm of rijk: iedereen moet in gelijke mate recht hebben op toegankelijke en betaalbare zorg. Dat is de essentie van ons zorgstelsel, aldus de Groot: “In veel publicaties wordt gesteld dat zorgverzekeraars voor inperking van de vrije artsenkeuze zijn. Het zal duidelijk zijn. DSW is altijd tegen de aanpassing van de vrije artsenkeuze geweest en zal dat tot in lengte van dagen blijven.”

bron: DSW

Situatie in fysiotherapie is onhoudbaar

KNGF-voorzitter Guido van Woerkom uit zijn grote zorgen over de onhoudbare situatie in de fysiotherapie, in een brief die hij gisteren verstuurde aan zorgverzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit en de minister van VWS.

In de brief stelt Van Woerkom dat ‘de rek er al lang uit is’. Hij roept zorgverzekeraars op nú te investeren in fysiotherapie. Met de huidige inflatiecijfers is de situatie niet langer houdbaar.

‘De situatie in de fysiotherapie is echt nijpend. We voeren constructieve gesprekken met alle partijen om ervoor te zorgen dat fysiotherapie beter toegankelijk wordt vanuit de basisverzekering voor iedereen die deze zorg nodig heeft. Het draagvlak daarvoor groeit, door de belangrijke bijdrage die fysiotherapie kan leveren om passende zorg te leveren.

Tegelijkertijd verlaten fysiotherapeuten gemiddeld al na 11 jaar het vak en jonge starters vaak zelfs al na 3 jaar. Hierdoor ontstaan tekorten aan personeel, met een gigantische werkdruk bij fysiotherapiepraktijken als gevolg.

Een goede cao voor eerstelijnspraktijken is vooralsnog niet haalbaar en betaalbaar gebleken. Op dit moment vergoeden zorgverzekeraars rond de 30 euro per behandeling, terwijl uit onderzoek blijkt dat de normatieve kostprijs voor een behandeling ruim 40 euro is. En dan is  de huidige torenhoge inflatie daar nog niet bij gerekend.’

Van Woerkom roept zorgverzekeraars daarom op om te investeren in fysiotherapie. ‘Als ze dat niet doen, dan wordt de situatie onhoudbaar en komt passende zorg voor patiënten in het geding’, aldus Van Woerkom.

Zorg en verkiezingen

Dit jaar staan de verkiezingen op het programma en de zorg wordt een belangrijk onderwerp. De marktwerking is veel te ver doorgeschoten en het wordt door de Corona-crisis wel heel erg duidelijk dat dit niet werkt. Zorgaanbieders moeten elkaar nu beconcurreren, mogen geen informatie delen (Privacy Wet) en werken niet samen. Zorg is een verdienmodel geworden, waar zeker de patiënt niet centraal staat. Wat staat er in de programma’s van de verschillende politieke partijen ? En waar moet je aan denken bij het stemmen ?

SP:         hele zorgstelsel moet veranderen

 • Marktwerking belemmert het geven van goede zorg en leidt tot onnodige kosten (miljoenen voor reklame, hoge ICT-kosten en commerciele bedrijven in de jeugdzorg)
 • Geen concurrende zorgverzekeraars
 • Geen nominale premie en eigen risico, maar inkomensafhankelijke premie of via belastingen
 • Centrale bekostiging van de zorg
 • Per regio zorg afstemmen op bevolkingssamenstelling
 • Ziekenhuizen mogen géén winst uitkeren aan investeerders (winstverbod)

VVD:      huidige stelsel blijft met wat aanpassingen

 • Niet meer financieren obv verrichtingen maar obv uitkomst
 • Het systeem werkt wel, want de wachtlijsten zijn weg, kwaliteit van zorg is goed en voor iedereen toegankelijk en zorgverzekeraars beperken de kosten
 • Wil het mogelijk maken dat investeerders geld steken in ziekenhuizen; hierdoor gaan investeerders echter rendement eisen (nu geldt echter nog het winstverbod)
 • Eigen risico blijft hetzelfde
 • Eigen bijdrage per behandeling met een jaarlijks maximum
 • Keuze voor hoger vrijwillig eigen risico om nominale premie te verlagen

D66:       huidige stelsel blijft met wat aanpassingen

 • Niet meer financieren obv verrichtingen maar obv toegevoegde waarde voor de patiënt
 • Regionale samenwerking tussen gemeenten, verzekeraars, zorgaanbieders en patiëntenorganisaties
 • Afstemmen zorgaanbod op behoeften
 • Vrije ondernemerschap van specialisten beperken (specialisten in loondienst bij ziekenhuis ?)
 • Eenvoudiger financieringssysteem om onnodig rondpompen van geld te voorkomen: beter belasting- en toeslagenstelsel geeft halvering van nominale premie
 • Eigen risico blijft, max €100 per geval (max 4 gevallen), hulpmiddelen en medicijnen tellen mee
 • Inkomensafhankelijke bijdrage in wijkverpleging en thuiszorg

CDA:      huidige stelsel blijft met wat aanpassingen

 • Zorg moet gericht zijn op ‘zinnige zorg en bijbehorende verdienmodellen, in plaats van puur op productie
 • Zorgaanbod aanpassen bij regionale zorgvraag
 • Meer samenwerking tussen zorgverleners, wijkverpleging, thuiszorg en zorgkantoren
 • Meer inzet op preventie en gezonde leefstijl (en winst van lagere zorgkosten samen delen)
 • Ziekenhuizen mogen géén winst uitkeren aan investeerders (winstverbod)
 • Vrije ondernemerschap van specialisten beperken (specialisten in loondienst bij ziekenhuis ?)
 • Eigen risico blijft gelijk, maar wel gespreid betalen

Groen Links: hele zorgstelsel moet veranderen

 • Zorgverzekeraars vervangen door publiek gefinancierde zorgfondsen
 • Per regio budget afgestemd op bevolkingssamenstelling
 • Samenwerking fondsen en regionale zorgaanbieders om goede zorg aan te bieden
 • Samenwerking tussen fondsen om administratieve kosten te verlagen
 • Geen eigen risico
 • Nominale premie blijft, maar wordt ca €10 per maand

PvcA:    huidige stelsel blijft met wat aanpassingen

 • Regie weg bij zorgverzekeraar
 • Overheid moet basiszorg beschikbaar stellen: overal moet dit bereikbaar zijn (streekziekenhuis)
 • Regionaal moet zorg aangepast worden aan behoeften
 • Eigen risico stapsgewijs afschaffen
 • Premie moet betaalbaar worden, door geld van de zorgtoeslag al hierin te verwerken
 • Eenvoudiger financieringssysteem om onnodig rondpompen van geld te voorkomen (toeslagen, uitzonderingen, premies en eigen risico met elkaar verrekenen)

CU:        huidige stelsel blijft

 • Vrije ondernemerschap van specialisten beperken (specialisten in loondienst bij ziekenhuis ?)

Zorgverzekering 2019

Zorgpremies weer duurder
De meeste zorgverzekeraars hebben de pakketten, premies en dekkingen bekend gemaakt. De 4 grote concerns (Achmea, Menzis, CZ en VGZ) proberen de markt al jaren naar hun hand te zetten, maar worden vooralsnog succesvol tegen gewerkt door andere (kleinere) zorgverzekeraars. Met name DSW toont al jaren aan dat het niet mee gaat in het beleid van de grote 4. In 2014 leek André Rouvoet (voorzitter van ZN) DSW zelfs geprobeerd te hebben DSW te intimideren. Gemiddeld stijgt de premie met maar liefst € 124 per jaar !
Iedereen krijgt automatisch een (verlengings)aanbod van de huidige verzekering. Kijk goed of er voldoende fysiotherapie vergoed wordt.

De consument lijkt veel keuze te hebben, maar schijn bedriegt. Zorgverzekeraars gaan samen in concerns. Op 1 januari 2017 waren er 24 zorgverzekeraars, maar er zijn eigenlijk maar 9 concerns. In dit overzicht vind je welke verzekeraar en welke labels/volmachten  nou bij welk concern horen.

Fysiotherapie
Fysiotherapie heeft een bijzondere plek in de zorg. Fysiotherapie is menselijke zorg, die voor iedereen gemakkelijk toegankelijk is en waar je zonder bijwerkingen of risico samen aan je gezondheid kan werken. Daarbij kan het duurdere zorg vervangen, hetgeen de Overheid juist nastreeft. Patiënten weten de fysiotherapeut te vinden en waarderen de geleverde zorg al jaren met een dikke 8. Over zorgverzekeraars zijn patiënten een stuk minder tevreden en ze willen vooral niet beperkt worden in hun keuzevrijheid. Zorgverzekeraars gebruiken fysiotherapie om hun klanten te verleiden, maar de waardering laat te wensen over; er wordt beperkt, gestraft en onderbetaald.

Basis verzekering en aanvullende verzekering
De basisverzekering is voor iedereen verplicht. Vóór 31 januari moet je een basisverzekering hebben afgesloten. De inhoud wordt  door de Overheid bepaald en staat vast. De aanvullende verzekering is niet verplicht en wordt bepaald door de zorgverzekeraar. Elke verzekeraar geeft er zijn eigen invulling aan. De dekking en de prijs verschillen dus per pakket. Volgens de wet mag je zelf weten waar je je basisverzekering en waar je je aanvullende verzekering afsluit, maar verzekeraars verplichten nogal eens de basisverzekering erbij te nemen, als je een aanvullend pakket wilt afsluiten. Volgens de  Consumentenbond is dit koppelverkoop en is dat dus niet toelaatbaar.

Oerwoud van polissen
Al in 2014 meldden de Consumentenbond en Kassa dat Achmea, Menzis, CS en VGZ alleen al meer dan 1300 keuzemogelijkheden boden. En vele pakketten zijn ook nog eens kloonpolissen: identieke polissen met andere namen die het polisaanbod onnodig groot en dus onoverzichtelijk maken. De Consumentenbond heeft hiertegen de actie Polisjungle opgezet.

Is het verstandig een aanvullende verzekering te nemen ?
Ja. Nog steeds loont het om per maand premie te betalen voor fysiotherapeutische behandelingen. Een vrijwillig eigen risico voor de aanvullende verzekering is vrijwel altijd ongunstig.

Welke verzekering moet ik nemen ?
We hebben ook voor 2019 weer de keuze uit maar liefst een paar honderd pakketten ! Je vraagt je af waarom het zo ingewikkeld moet. Ook de keuze voor de verzekeraar of het concern wordt belangrijker. Begin november 2018 werd bekend, dat de concerns Achmea en ASR en zorgverzekeraar de Friesland het premiegeld oppotten om winst uit te keren aan aandeelhouders. Je betaalt toch zorgpremie om zorg in te kopen ?

Op vergelijkingssites kan je pakketten vergelijken op inhoud, dekking en prijs. Sommige vergelijkingssites worden betaald door zorgverzekeraars en geven dus geen onafhankelijk advies. Poliswijzer is wel onafhankelijk.

Hier vind je een overzicht van aanvullende verzekeringen met hun dekking voor fysiotherapie. Je ziet meteen tot welk concern de verzekeraar/het pakket behoort.

Collectief
Een collectief levert soms een lagere premie op, maar kijk goed uit! Je krijgt niets voor niets. In de meeste gevallen is de normale premie dusdanig hoog, dat je met de collectieve korting op het doorsneeniveau uitkomt; als je niet oplet laat de zorgverzekeraar je dus gewoon teveel betalen.
Ook als je je via je bedrijf kunt verzekeren kan dit in premie schelen, maar ook hier moet je goed opletten of dit wel echt goedkoper is dan bij een andere verzekeraar en of de vergoedingen aansluiten bij jouw behoeften.

Alternatieven
Nationale Zorgfonds en Zorgeloos zijn 2 initiatieven om nieuwe zorgverzekeraars op de markt te brengen. De gevestigde orde schijnt hier moeite mee te hebben. Vind jij het tijd voor verandering meld je dan aan.

Overstappen
Als je je vóór 31 december bij je nieuwe zorgverzekeraar aanmeldt, regelt deze de hele overstap voor je (overstapservice). Doe je het (liever) zelf, dan kan dat tot 31 januari. Op 1 februari moet je een basisverzekering hebben afgesloten, een aanvullende verzekering is niet verplicht. Houdt er rekening mee, dat je maar één keer per jaar kunt wijzigen.

Teleurstelling bij voormalig minister Guusje ter Horst na vier jaar in de zorg: ‘Rationele argumenten tellen niet’

Fysiotherapeuten kunnen de zorg een hoop geld besparen. Maar zorgverzekeraars hebben een heel andere agenda, ontdekte Guusje ter Horst in de vier jaar dat zij voorzitter van de beroepsvereniging voor fysiotherapeuten was. ‘Zorgverzekeraars luisteren niet naar rationele argumenten.’

Toen Guusje ter Horst in 2007 tot minister van Binnenlandse ­Zaken werd benoemd, stond een dag later haar werkkamer vol met bloemen. Elke denkbare organisatie in het Nederlandse openbaar bestuur stuurde een boeket om haar te feliciteren. Toen zij vier jaar geleden werd benoemd tot voorzitter van het ­Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie kreeg ze één bos. ‘Van een bekende nota bene’, zegt Ter Horst (66) met een lach. ‘Toen dacht ik al: niemand houdt van de KNGF.’

Deze week neemt ze na één termijn ­afscheid van de fysiotherapeuten. Vier jaar geleden werden ze voor geen enkel overleg in de zorg uitgenodigd, nu zitten ze overal aan tafel. Maar verder valt het haar tegen wat ze in de zorg heeft kunnen bereiken, vertelt ze strak in het mantelpak op het hoofdkantoor van de fysiotherapeuten, waar bordjes op de lift de bezoeker wijzen op de geneugten van het traplopen en waar hometrainers en spinfietsen strak in het gelid in de ­gangen staan.

Wurgcontracten

De fysiotherapeuten zijn in hevig ­conflict verwikkeld met de zorgverzekeraars. De Actiegroep Fysiotherapie heeft ruim 11 duizend therapeuten gemobiliseerd. Bij een demonstratie voor het hoofdkantoor van VGZ kreeg de verzekeraar een strop uitgereikt, als symbool voor hun wurgcontracten. Het ­tarief (‘ronduit schandelijk’, aldus Ter Horst) ligt al 14 jaar rond de 28 à 30 euro voor een half uur, het aantal vergoede behandelingen gaat elk jaar naar beneden. De benarde positie van de paramedici laat zien wat er in den brede mis is met het huidige zorgstelsel, vindt Ter Horst.

‘Weet je hoe het nu gaat? Wij kunnen aantonen dat fysiotherapie ervoor kan zorgen dat behandelingen in het ziekenhuis niet of minder nodig zijn. Bijvoorbeeld bij mensen met de longziekte COPD: door hen zelf te laten oefenen, is de kans op een longaanval veel kleiner. Het aantal ziekenhuisopnames kan dan drastisch naar beneden. Als je dat echt wil, moet je als zorgverzekeraar accepteren dat er meer geld naar de fysiotherapeuten gaat en minder geld naar het ziekenhuis.

‘De enige die dat kan regelen, is de zorgverzekeraar. Maar dat gebeurt dus niet. Wij krijgen dan te horen: we kunnen ons niet permitteren dat het budget voor fysiotherapie stijgt. En dus drukken ze nog verder op het ­tarief en op het aantal behandelingen. Zo kom je er dus nooit uit.’
Maar als dat echt tot kosten­reductie leidt, zou een zorgverzekeraar dat toch ook moeten zien? Die moet immers op de kosten letten in het zorgstelsel.

‘Het probleem is dat die zorgverzekeraars net zo gesegmenteerd zijn als de zorg zelf. Een inkoper fysiotherapie krijgt de opdracht niet over z’n budget heen te gaan, dus die gaat drukken, drukken, drukken. Maar het met elkaar in verband brengen van de eerstelijnszorg, zoals huisartsen en fysiotherapeuten, en de ziekenhuiszorg, dat is blijkbaar erg problematisch.

‘Ik was vanuit de politiek gewend dat je met elkaar gaat praten als je het niet met elkaar eens bent. En dan kom je in overleg tot een goede oplossing. Zo werkt het niet in de zorg. Echt niet. Alleen nu fysiotherapeuten actievoeren en velen weigeren de contracten te tekenen, beginnen sommige verzekeraars te bewegen. Zorgverzekeraars luisteren niet naar rationele argumenten, en er is niemand, echt niemand, die voor de fysiotherapeuten opkomt.’

Dat begint voorzichtig te veranderen. Onlangs nam de Kamer een motie aan waarin de minister werd opgeroepen met de zorgverzekeraars in gesprek te gaan over de moeizame ­relatie met de fysiotherapeuten.

Drie jaar zat Ter Horst in de Trèveszaal, vier jaar was ze in de Eerste ­Kamer woordvoerder zorg namens de PvdA, maar door haar ervaringen de afgelopen jaren kwam ze tot de conclusie dat het huidige zorgstelsel niet houdbaar is. ‘Niemand overziet het geheel. Organisaties als de Nationale Zorgautoriteit en het Zorginstituut, het ministerie, de zorgverzekeraars, de zorgverleners, we houden ­elkaar in een ijzeren greep waarin ­bewegen onmogelijk is. Dat maakt het buitengewoon moeilijk de zorg te verbeteren.’

De overheid moet het weer voor het zeggen krijgen, is haar conclusie. ­‘Alleen het openbaar bestuur heeft de legitimering om te kunnen zeggen: wij zijn hier neergezet om maatschappelijke problemen op te lossen, wij zijn hier de baas. We hebben de zorg echt uit handen gegeven.’

Toch is de beweging die u wenst – minder in het ziekenhuis, meer in de eerste lijn – precies het idee dat het ministerie voorstaat en waarover nu akkoorden zijn gesloten met de verschillende zorgsectoren.

‘Die beweging is ontzettend positief, maar de vraag is of het in de praktijk ook gaat lukken. Ik had laatst een overleg op het ministerie, maar de ambtenaren daar hadden echt het pakje van de bescheidenheid aangetrokken. (Met lieflijke stem): ‘Wij gaan niet sturen, hoor! Oh nee, de zorgaanbieders en zorgverzekeraars moeten het samen doen.’

‘Aan de andere kant heb ik een hoge ambtenaar bij het begin van dit kabinet horen zeggen dat deze kabinetsperiode de laatste kans is voor de zorgverzekeraars. Als ze het nu niet waarmaken, dan wordt er echt opnieuw naar het stelsel gekeken. Dat zei hij niet voor niets, mag ik hopen.’

U hebt geen hoge pet op van de zorgverzekeraars.

‘‘Kwaliteit van zorg is heel belangrijk’, zeggen zorgverzekeraars dan, ‘daar moeten we veel aandacht voor hebben.’ Als KNGF hebben wij een kwaliteitssysteem ontwikkeld, waaraan alle fysiotherapeuten moeten voldoen. Dat hebben wij aan de zorgverzekeraars voorgelegd. En dan pakt zo’n voorzitter van de raad van bestuur z’n mapje, vist daar een briefje uit en zegt: (met bekakte stem) ‘Mijn medewerkers hebben opgeschreven dat dit kwaliteitssysteem niet leidt tot een sanering van de sector.’ Ik zakte door mijn stoel! Kennelijk gaat het de verzekeraars daar om. Er moeten gewoon vijfduizend fysiotherapeuten uit. Hup, weg! Zo ga je toch niet met mensen om? We hebben te maken met vergrijzing, als we kosten willen besparen in de zorg hebben we juist meer fysiotherapeuten nodig.’

Waren dit frustrerende jaren voor u?

‘Ik heb nog nooit in een omgeving gewerkt waar zulke prettige, buiten­gewoon gemotiveerde mensen werken. Fysiotherapeuten leven voor hun vak. Het is daarom ook zo sneu dat ze dat in het contact met de zorgverzekeraars niet merken. Ze voelen geen enkele waardering voor het belangrijke werk dat ze doen. Een therapeut zal bij een verzekeraar nooit verder komen dan de telefoniste.

‘Laatst vertelde een voorzitter van de raad van bestuur van een zorgverzekeraar me dat hij vroeger naar de fysio ging, omdat hij dan ‘zo fijn gemasseerd kon worden’. Nu was laatst zijn vrouw er geweest en die had hem verteld dat ‘het er tegenwoordig toch anders aan toe ging’. Nou, dat vond hij toch interessant om te horen. Het tekent het kennisniveau van de mensen die het beleid maken. Het is schokkend, maar zo gaat het wel.’

BRON: Volkskrant

Fysiotherapie net zo effectief als meniscus-operatie

Mensen die ouder zijn dan 45 jaar en rondlopen met een gescheurde meniscus, kunnen net zo goed naar de fysiotherapeut gaan als geopereerd worden. Dit blijkt uit onderzoek van OLVG.

Onderzoek van OLVG in samenwerking met acht Nederlandse ziekenhuizen laat zien dat fysiotherapie net zo effectief is bij knieklachten als een operatie. Bij een gescheurde meniscus wordt vaak geopereerd, maar een behandeling met fysiotherapie heeft hetzelfde effect, is veel beter voor de patient, is veel goed koper en heeft daarmee de voorkeur. Dit opzienbarende resultaat is vandaag gepubliceerd in het toonaangevende internationale wetenschappelijke tijdschrift JAMA.

Victor van de Graaf, orthopeed in opleiding en promovendus OLVG: ‘Voor orthopeden is opereren dagelijkse kost, maar voor de patiënt is het erg ingrijpend. In dit onderzoek hebben we kritisch gekeken naar ons eigen handelen en naar alternatieve behandelmogelijkheden. Hieruit blijkt dat een operatie lang niet altijd nodig is. Voor de patiënt is dat heel goed nieuws.’

Slijtage of scheur?

Jaarlijks worden in Nederland zo’n 30.000 meniscus operaties uitgevoerd. De grootste groep patiënten die wordt geopereerd (75%) is ouder dan 40 jaar. Tijdens de operatie wordt de scheur in de meniscus, de schokdemper van de knie, weggehaald. Het is echter onduidelijk of de klachten worden veroorzaakt door de meniscusscheur of door beginnende slijtage. Uit het onderzoek onder leiding van OLVG blijkt nu dat, ongeacht de precieze oorzaak van de klachten, een operatie in de meeste gevallen onnodig is en fysiotherapie de knieklachten kan verhelpen.

Over het onderzoek

OLVG werkte in dit onderzoek samen met acht ziekenhuizen(AMC Amsterdam, Diakonessenhuis Utrecht, Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis, Medisch Centrum Jan van Goyen, MC Haaglanden, Noordwest Ziekenhuisgroep, MC Slotervaart, Tergooi ziekenhuis). Ruim driehonderd patiënten tussen 45 en 70 jaar bij wie op een MRI-scan een meniscusscheur was aangetroffen deden mee aan het onderzoek. Patiënten in de interventiegroep kregen de standaardbehandeling, een operatie, terwijl patiënten in de controlegroep deelnamen aan zestien sessies fysiotherapie gedurende acht weken. Beide groepen kregen daarnaast een thuisoefenprogramma aangeboden. Na twee jaar werd het knie functioneren gemeten aan de hand van een door patiënten gerapporteerde vragenlijst, de International Knee Documentation Committee – Subjective Knee Form.

BRON: OLVG

Protestactie 10 oktober 2018

Je kan de krant bijna niet openslaan of er zijn berichten over (dreigende) stakingen. Of het nu leerkrachten, piloten of zorgverleners zijn, iedereen wil betere werkomstandigheden, minder werkdruk en het liefst ook wat meer verdienen. Ook in de fysiotherapie is er een hoop onvrede over regeldruk en vergoedingen. Staken zit er echter niet in.

Wat is het probleem?

In 2006 was de fysiotherapie één van de sectoren waar de marktwerking als eerste zijn intrede deed. In theorie werkt dat zo: zorgverzekeraars en praktijken onderhandelen over een contract waarin afspraken vastgelegd worden over de prijs, de administratieve afhandeling en voorwaarden met betrekking tot kwaliteit.

In de praktijk werkt het zo: de zorgverzekeraar bepaalt de inhoud van de contracten. Als je daarover als praktijk wilt onderhandelen zegt de zorgverzekeraars niet met individuele praktijken te  onderhandelen. En de Mededingingswet bepaalt dat praktijken zich niet mogen verenigen om samen te onderhandelen. Veel fysiotherapeuten hebben dit jaar hun eigen contracten aangeboden aan de zorgverzekeraar en die hebben al die voorstellen geweigerd met precies dat argument.  Het komt er dus op neer dat je alleen de keuze hebt om wel of niet te tekenen.  Ga je zo’n contract aan dan moet je vanzelfsprekend ook voldoen aan de eisen van de zorgverzekeraar. Gek genoeg wordt dat eisenpakket elk jaar iets groter. Zo worden praktijken via het contract gedwongen onder een gemiddeld aantal behandelingen te blijven (een zogenaamde “behandelindex”). Ga je daaroverheen bestaat de kans dat je een deel terug moet betalen of zelfs het contract door de zorgverzekeraar wordt beëindigd. Dit gemiddelde wordt uiteraard elk jaar naar beneden bijgesteld, waardoor er in steeds minder behandelingen resultaat behaald zal moeten worden. Ook kennen sommige verzekeraars een ‘omzetplafond’ (meer krijg je niet vergoed) of mogen praktijken jaarlijks maar een bepaald percentage groeien.  Vreemd genoeg stijgt de vergoeding die de fysiotherapeut krijgt niet mee met de toename van de eisen. Sinds de marktwerking zijn intrede deed 13 jaar geleden zijn de prijzen gelijk gebleven en zelfs niet gecorrigeerd met de inflatie.  We moeten dus steeds meer doen voor relatief minder geld.  Een onafhankelijk bureau heeft bepaald dat de prijs voor een behandeling fysiotherapie bijna 30% hoger zou moeten liggen om een gezonde bedrijfsvoering te kunnen realiseren! Gevolg hiervan is dat er, buiten het behandelen, weinig tijd is om administratie te doen. Een huisarts bellen of een brief voor een specialist schrijven gebeurt over het algemeen buiten de behandeltijd, dus in de eigen tijd van de fysiotherapeut. Iedereen kan op zijn vingers natellen dat dit niet goed kan blijven gaan. Of zou de zorgverzekeraar ervan uitgaan dat dat in de behandeltijd moet worden gedaan ?

Zorgverzekeraars

Het argument van zorgverzekeraars waarom de vergoeding niet naar een passend niveau bijgesteld  wordt is dat zij verantwoordelijk zijn voor het beheersen van de kosten van de zorg. Tegenstrijdig daarbij is dat fysiotherapie momenteel maar een druppel van de totale zorgkosten voor zijn rekening neemt (ca 0,5%) en dat de kabinetsplannen juist gericht zijn om meer zorg in de eerste lijn (huisartsen, fysiotherapeuten, etc.) te laten plaatsvinden en minder in de duurdere tweede of derde lijn (ziekenhuizen, instellingen).  Het beleid van zorgverzekeraars werkt daarmee de overheidsplannen feitelijk tegen.

Persoonlijk frustreert het me, omdat er een hoop kansen liggen de (beweeg)zorg efficiënter en zuiniger in de richten en echt te werken aan een gezondere mens in de toekomst. Dit komt echter niet van de grond door het beleid van de zorgverzekeraars en omdat er in de fysiotherapie binnen de huidige omstandigheden geen ruimte is om vernieuwingen op te zetten.

Help je mee ?

Op dit moment is de onvrede in de fysiotherapie groot. Fysiotherapeuten zijn het zat het werk dat ze het liefste doen (patiënten de beste zorg geven) niet te kunnen doen en dan ook nog steeds meer te moeten doen voor een relatief lage vergoeding. Een landelijke staking, zoals de leerkrachten, is echter lastig te realiseren. Niet behandelen betekent ook geen inkomen. Daarbij hebben we geen vakbond die dat kan opvangen en kunnen/willen we onze patiënten niet de dupe laten worden. Toch zullen op 10 oktober fysiotherapeuten demonstreren voor betere voorwaarden en een betere onderhandelingspositie. Daarbij kunnen we de steun van onze patiënten goed gebruiken, want uiteindelijk zijn zij als klant de dupe van het beleid van de zorgverzekeraars.  Dit kan je, om te beginnen, doen door de Publieke Actiegroep Fysiotherapie te volgen op Facebook of Twitter. Helpen jullie mee om voorwaarden te creëren waardoor we jullie nog beter kunnen helpen?

Behandeling kanker in de reguliere geneeskunde moet anders

Eén van de belangrijkste kankeronderzoekers van dit moment, Danny Hillis, zegt dat we in de reguliere geneeskunde op het verkeerde spoor zitten. De mens als geheel moet behandeld en genezen worden, niet alleen een onderdeeltje.

De ontdekking van antibiotica was een succes voor de medische wetenschap. Maar daardoor tevens een ramp. Want daardoor zijn we alle ziekten gaan beschouwen alsof het infectieziekten zijn.

Maar de meeste ziekten zijn ziekten van het hele systeem. Als er maar naar één onderdeel wordt gekeken (zoals bij cholesterol), dan wordt het systeem ergens anders verstoord en krijgen we dus andere ziekten. Dat noemt men dan bijwerkingen. Die moeten ook weer onderdrukt worden en zo heb je binnen de kortste keren een snoepdoos pillen vol. De oude en alternatieve geneeswijzen, die zich richten op het herstellen van de balans zijn dus beter en gezonder. Daar moeten we naar toe, zegt hij.

Hij is bezig met erg belangrijk onderzoek om dit in de reguliere geneeswijze in te voeren. Een revolutie, en een belangrijke steun voor het gezichtspunt van de alternatieve geneeskunde.

De opmerkingen van Hillis over cholesterol staan in een artikel over hem op de site The Third Culture: Cancering – Listening in on the body’s proteomic conversation

Video (TedTalks) van Danny Hillis (W. Daniel Hillis) op ted.com:
Understanding cancer through proteomics
Je kunt onder de video de Nederlands ondertiteling aan/uit klikken


BRON: www.infowebweistra

‘Fysiotherapie voor chronisch zieken moet terug in basispakket’

Goed nieuws. Zorgverzekeraars willen fysiotherapie voor chronisch zieken (chronische lijst) volledig terug in de basisverzekering. Dat schrijft Zorgverzekeraars Nederland in een brief aan de Tweede Kamer.

Sinds 2012 moeten chronisch zieke volwassenen de eerste twintig behandelingen zelf betalen. De voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, André Rouvoet, geeft toe dat dat geleid heeft tot veel onbegrip bij verzekerden.

Het KNGF heeft altijd al hebben opgeroepen om de maatregelen rond het schrappen van een groot deel van de aanspraken fysiotherapie aan te passen.

De zorgverzekeraars vragen de minister van VWS nu om te onderzoeken of fysiotherapie volledig in de basisverzekering kan worden opgenomen voor volwassenen met een chronische aandoening (chronische lijst), vanaf het moment dat zij de diagnose krijgen. Dat zou betekenen dat patiënten met een aandoening van de chronische lijst niet meer de eerste 20 behandelingen zelf hoeven te betalen.

Het is al jaren bekend, dat fysiotherapie voor chronisch zieken een onmisbare vorm van zorg is. Als de eerste 20 behandelingen terugkomen in het basispakket, betekent dat een grotere toegankelijkheid en daarmee gezondheidswinst voor de patiënt. Bovendien is fysiotherapie kosteneffectief en het voorkomt dat de patiënt onnodig gebruik moet maken van zwaardere en vaak duurdere vormen van zorg. Dus naast winst voor de patiënt levert het ook maatschappelijke en economische winst op.

Ook andere chronische aandoeningen die nu niet in de chronische lijst staan, zoals reuma, hart- en vaataandoeningen, osteoporose, thuishoren in de basisverzekering horen thuis in de basisverzekering. Die zijn nu helemaal niet meer opgenomen, terwijl de behandeling van deze aandoeningen met fysiotherapie bewezen effectief is.

De zorgverzekeraars bevestigen nu ook dat fysiotherapie een bijdrage kan leveren aan de substitutie van de tweede naar de eerstelijns zorg. Een goed voorbeeld hiervan werd vorige week al getoond met het nieuws over het wetenschappelijk onderzoek dat aantoonde dat looptraining bij claudicatio intermittens (etalagebenen) een operatie in veel gevallen kan voorkomen. In dat licht is het onbegrijpelijk dat patiënten dan toch de eerste 20 behandelingen zelf moeten betalen.

Overigens lopen er op dit moment meer onderzoeken naar de effectiviteit van fysiotherapie bij het voorkomen of uitstellen van ernstige klachten bij chronische aandoeningen aan bijvoorbeeld het zenuwstelsel en het bewegingsapparaat.

BRON: KNGF, NOS

Red uw vrije keuze van zorgverlener

De VvAA-campagne tegen wijziging van de vrije artsenkeuze krijgt vervolg. De afgelopen maanden is er contact geweest met verschillende maatschappelijke organisaties. Ook zij maken zich zorgen over de voorgenomen wetswijziging van artikel 13 en de gevolgen daarvan. In een gemeenschappelijke campagne maken de Consumentenbond, ABKA/KABO/FNV Ieder(in) de VvAA nu samen een vuist tegen de voorgenomen wijziging.

Binnenkort buigt de Eerste Kamer zich over het wetsvoorstel. VvAA roept – samen met de Consumentenbond, de Abvakabo FNV en Ieder(in) – de leden van de Eerste Kamer op de vrije artsenkeuze te beschermen.

Oproep in dagbladen
In een paginagrote advertentie in De Telegraaf en Metro op donderdag 6 november en in NRC Handelsblad op zaterdag 8 november vragen wij de senatoren een stokje te steken voor afschaffing van de vrije artsenkeuze. Daarnaast roepen we iedereen in Nederland op de petitie te tekenen op www.vvaa.nl/redvrijeartsenkeuze. Vanaf volgende week vindt u grote posters op verschillende metrostations over dit onderwerp.

Tekent u ook ?