Voor uw medische behandeling gelden verschillende rechten en plichten.
In het kort:

Rechten die u als patiënt heeft
• recht op duidelijke informatie over eventuele onderzoeken, behandelingen en uw gezondheidstoestand.
• recht om geen informatie te willen.
• toestemmingsvereiste voor een medische behandeling.
• recht om uw medisch dossier in te zien en recht op een kopie daarvan.
• recht om fouten in uw medisch dossier te herstellen.
• recht om een eigen verklaring aan uw medisch dossier toe te laten voegen.
• recht om gegevens uit uw medisch dossier te laten vernietigen.
• recht op privacy en geheimhouding van medische gegevens (beroepsgeheim).
• recht op een second opinion (tweede mening) van een andere arts dan uw behandelend arts.

Plichten die u als patiënt heeft
• U informeert uw zorgverlener zo goed mogelijk en verleent uw medewerking die nodig is voor een goede zorgverlening.
• U moet uw zorgverlener of zorginstelling betalen.

Als u aanspraak maakt op inzage in u dossier, een kopie van uw dossier, correctie of verwijdering van persoonsgegevens of heeft u een klacht over de wijze waarop met uw persoonsgegevens wordt omgegaan, dan zullen wij dit in overleg met u bekijken en regelen. Hier leest u er meer over.

Heeft u een klacht over uw behandeling, lees dan hier hoe wij u hiermee kunnen helpen.